ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Въведение

Тези Политики определят задълженията на „Трейд Феър Трипс“ ЕООД, ЕИК 201945156, със седалище и адрес на управление от град Варна 9000, област Варна, община Варна, жк Одесос, ул. „Идеал Петров” №1-А, ет.6, ап.54, ("АДМИНИСТРАТОР") по отношение на защитата на личните данни и правата на потребителите и клиентите на сайта https://healthy-lifestylefit.com (в този контекст, "субектите на данни") по отношение на техните лични данни  съгласно Регламент 2016/679 за общия регламент зазащита на данните (GDPR).

Информация за нас

 • Наименование: „Трейд Феър Трипс“ ЕООД
 • ЕИК/БУЛСТАТ: 201945156
 • Адрес на управление: град Варна 9000, област Варна, община Варна, жк Одесос, ул. „Идеал Петров” №1-А, ет.6, ап.54
 • Адрес за кореспонденция: град Варна 9000, област Варна, община Варна, район р-н Одесос, ул. „Петко Каравелов” №26, ет.3, офис 3
 • E-mail: info@healthy-lifestylefit.com

Настоящите политики определят задълженията на АДМИНИСТРАТОРА по отношение на събирането, обработката, прехвърлянето, съхранението и заличването на лични данни, отнасящи се до субектите на данни. Дружеството се ангажира не само с буквата на закона, но и с духа на закона и поставя голямо значение за правилното, законосъобразно и справедливо третиране на всички лични данни, като се зачитат законните права, неприкосновеността на личния живот и доверието на всички лицата, които са потребители/клиенти на сайта https://healthy-lifestylefit.com.

Настоящата политика за поверителност влиза в сила на 25.05.2018г.

ПРИНЦИПИ ПРИ ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

Тази политика има за цел да гарантира спазването на GDPR. АДМИНИСТРАТОРА определя следните принципи, при обработването на лични данни на потребителите/клиентите предоствавили своите лични данни на сайта https://healthy-lifestylefit.com :

 1. Принцип на прозрачност и информираност – АДМИНИСТРАТОРА събира, обработва и съхранява личните Ви данни при ясни и прозрачни условия. За нас е от водещо значение Вие да сте уведомен/а защо и как извършваме тези процеси.
 2. Принцип на съгласие – освен в нормативно предвидени случаи (като за нуждите на предостваяне на услуги от сайта https://healthy-lifestylefit.com ), наличието на доброволното Ви, изрично, информирано и недвусмислено съгласие, е предпоставка АДМИНИСТРАТОРА да събира, обработва и съхранява личните Ви данни (например, за целите на директния маркетинг).
 3. Принцип на ограничено събиране – АДМИНИСТРАТОРА събира лични данни в минимален обем, само за целта и срока, за които са необходими, за да може да предостави закупените от сайта https://healthy-lifestylefit.com услуги. Обработваме вашите данни с цел да изпълним (и/или да сключим договор, според Закона за сключване на договори от разстояние) за предоставяне на закупената от потребителя/клиента услуга/и.
 4. Принцип на сигурност и опазване – личните Ви данни са защитени и обработвани по начин, който гарантира подходяща сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешена или незаконна обработка и срещу случайна загуба, унищожаване или повреда, като се използват подходящи технически или организационни мерки.

„Трейд Феър Трипс“ ЕООД най-любезно Ви моли много внимателно да се запознаете с настоящите политики за поверителност на сайта https://healthy-lifestylefit.com . Всеки, който не желае личните му данни да бъдат обработвани от сайта https://healthy-lifestylefit.com и  съответно АДМИНИСТРАТОРА („Трейд Феър Трипс“ ЕООД) има правото да не ги предоставя. За нас е важно изрично получено съгласие от Вас като клиент

КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ, които „ХЕЛТИ ЛАЙФСТАЙЛ 2018” ООД събира за Вас

 • Име, презиме и фамилия;
 • Телефонен номер;
 • Електронна поща;
 • Пол, възраст, килограми, предпочитания към определени храни и напитки, данни за здравен статус /когато това се изисква с цел да се предостави индивидуализарана услуга от сайта, закупена от субекта на данни/. Тези данни се попъват  добраволно от всеки потребител/клиента на сайта https://healthy-lifestylefit.com;
 • Данни при попълване и/или актуализиране на различни форми, поместени на нашата уеб страница https://healthy-lifestylefit.com, включително при създаване на първоначална регистрация, попълване на формата за даване на мнения и/или коментари или за получаване на дадена услга/услуги от сайта, или за абонамент за е-мейл бюлетин;
 • Технически данни, които автоматично се изпращат към нас, когато използвате уеб страницата на адрес: https://healthy-lifestylefit.com- IP адрес, уеб браузър, операционна система, информация за устройството, от което посещавате уеб страницата и т.н.;
 • Бисквитки (cookies) за идентифициране на браузъра или устройството Ви.
 • Личните данни, които могат да бъдат обработени от АДМИНИСТРАТОРА, включват и всякакъв вид корерспонденция/съобщения като писма, имейли, съобщения от електронен чат, съобщения чрез социалните мрежи, молби, жалби, както и друга лична информация.
 • Информация получена от социалните мрежи, като доброволно сте я предоставили, за да се свържете със съответните приложения на сайта на АДМИНИСТРАТОРА - https://healthy-lifestylefit.com в социалните мрежи.

 

ЦЕЛИ ЗА ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

АДМИНИСТРАТОРЪТ обработва лични данни за следните цели:

 • За предоставяне на услугите, поискани/заявени и/или платени от Вас на сайта https://healthy-lifestylefit.com;
 • За създаване на Вас профил на сайта https://healthy-lifestylefit.com;
 • За връзка с Вас във връзка със Вашите направени заявки и/или запитвания за услугите предоставяне на сайта https://healthy-lifestylefit.com;
 • За връзка с Вас, когато сте се свързали с нас по повод на друг/и върпоси свързани със сайта
 • За целите на законния (легитимния) интерес на „Трейд Феър Трипс“ ЕООД;
 • За целите на Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство;
 • За да Ви информираме, по различни комуникационни канали, за актуализации/промени и новини от сайта https://healthy-lifestylefit.com (включително анкети, известия в приложението, съобщения в профила Ви и имейли), които смятаме, че ще ви интересуват.

 

Вашите права, свързани с обработването на лични данни
 

 • Право на информация относно и достъп до личните Ви данни, съхранявани от АДМИНИСТРАТОРА;
 • Право да изискате коригиране, изтриване или ограничено обработване на личните Ви данни;
 • Право да възразите срещу обработване поради причини, свързани с Ваши легитимни интереси, обществен интерес, или профилиране, освен ако Администраторът не докаже съществуването на защитени, обосновани причини, имащи приоритет пред Вашите интереси, права и свободи, или че това обработване се извършва с цел предявяване, упражняване или защита по правни претенции;
 • Право на преносимост на данните;
 • Право на подаване на оплакване през Комисията за защита на личните данни;
 • Право да можете по всяко време да оттегля съгласието си за събирането, обработването и използването на личните данни с действие занапред.

НАЧИН НА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА 

Субектът на лични данни отправя своите искания, запитвания и възражения до АДМИНИСТРАТОРА на имейл: info@healthy-lifestylefit.com.

БИСКВИТКИ cookies

Този сайт използва бисквитки (cookies). Бисквитките са необходими за правилното функциониране на сайта, също и за правилното таргетиране на потребителите на сайта във връзка с онлайн рекламни кампании и други маркетинг цели. Не съхраняваме лични данни в използваните бисквитки и не използваме дългосрочни бисквитки с цел да Ви идентифицираме след края на текущата Ви сесия. За да изтриете бисквитката на сесията си, след като сте посетили сайта, е достатъчно да затворите браузъра си.

Бисквитки на трети страни

Този Сайт използва инструменти като Google Analytics и модули на Facebook, които също използват собствени бисквитки. Възможно е тези инструменти да използват друг тип бисквитки различни от нашите. Повече информация, относно условията за ползване и видовете бизквитки можете да намерите в сайтовете на съответните инструменти.

Изключване на бисквитките

Ако не желаете да приемате бисквитки, можете да ги забраните от настройките на браузъра си. Имайте предвид, че в случай, че забраните бисквитките, част от опциите и услугите на сайта няма да бъдат активни за ползване.

СЪБЛЮДАВАНЕ НА ПРАВИЛАТА НА GDPR В УЕБ СТРАНИЦАТА НА АДМИНИСТРАТОРА

С посещаването на сайта на АДМИНИСТРАТОРА - https://healthy-lifestylefit.com, следва да се запознаете и се съгласявате с настоящата Политика за поверителност.

АДМИНИСТРАТОРЪТ си запазва правото да променя условията на тази Политика за поверителност и ще публикува всички промени на тази страница.

В случай,че не сте съгласни с описаните условия на Политиката за поверителност или промените в нея, имате право да не използвате и да не достъпвате сайта и / или услугите на АДМИНИСТРАТОРА.

Уебстраницата на АДМИНИСТРАТОРА – https://healthy-lifestylefit.com може да съдържа връзки към уебсайтове, собственост на трети страни. Съответно тези уебсайтове (трети лица) имат собствени политики за защита на личните данни, с които АДМИНИСТРАТОРЪТ препоръчва на субектите на данни предварително да се запознаят. АДМИНИСТРАТОРЪТ не носи отговорност, свързана с политиките за защита на личните данни на тези уебсайтове и ползването на такива сайтове , отговорността е на субекта на данни и той/тя носи риска за това.

 За неуредените от тази Политика случаи се прилагат разпоредбите на Регламента и българското законодателство. 

Тази Политика за поверителност на личните данни е приета от „Трейд Феър Трипс“ ЕООД  и е в сила от месец май 2018 година.